Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Bà Rịa Vũng Tàu 2020

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Bà Rịa Vũng Tàu 2020, kế hoạch sử dụng đất  05 năm kỳ cuối (2016 -2020) tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

 

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ CUỐI (2016-2020) TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp Quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 47/BC-KTNS ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

– Diện tích đất nông nghiệp điều chỉnh quy hoạch là 129.432 ha.

– Diện tích đất phi nông nghiệp điều chỉnh quy hoạch là 68.148 ha.

– Diện tích đất chưa sử dụng điều chỉnh quy hoạch là 517 ha.

(Chi tiết Phụ lục 01 đính kèm).

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong cả kỳ điều chỉnh quy hoạch đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 13.607 ha.

(Chi tiết Phụ lục 02 đính kèm).

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 496 ha.

(Chi tiết Phụ lục 03 đính kèm).

Điều 2. Thông qua kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với chỉ tiêu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch như sau:

– Đất nông nghiệp:

ĐVT: ha.

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

Diện tích

140.826

139.294

136.284

133.111

129.432

– Đất phi nông nghiệp:

ĐVT: ha.

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

Diện tích

56.483

58.030

61.101

64.417

68.148

– Đất chưa sử dụng:

ĐVT: ha.

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

Diện tích

789

774

712

570

517

(Chi tiết Phụ lục 04 đính kèm).

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất kỳ cuối:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất kỳ cuối từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp như sau:

ĐVT: ha.

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

Diện tích

2.006

1.544

3.034

3.180

3.844

(Chi tiết Phụ lục 05 đính kèm).

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

ĐVT: ha.

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

Diện tích

224

15

62

142

53

(Chi tiết Phụ lục 06 đính kèm).

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2017.

 

Nơi nhận:
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
– TTr Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
– TTr.HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
– Các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
– TTr.HĐND và UBND huyện, thành phố;
– Website HĐND tỉnh;
– Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;
– Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài PT-TH tỉnh;
– Lưu: VT-TH.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Lĩnh

Nguồn: http://quyhoach.tnmtbariavungtau.gov.vn/